Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB “Dance Makers“, juridinio asmens kodas 300538945, PVM mokėtojo kodas LT100002328013, buveinės adresas: Ulonų 3, Vilnius.
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3. Asmens duomenys – Pirkėjo pavardė, vardas ,adresas, kuriuo Pirkėjas prašo pristatyti prekes, Pirkėjo telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perskaičius pirkimo sąlygas ir taisyklėmis bei uždėjus varnelę atsiskaitymo puslapyje prie sąkinio „ Susipažinau ir sutinku su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis“), yra juridiškai privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo pareigas ir teises, bei, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už šias prekes sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu–pardavimu www.dancemakers.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti ir / arba papildyti šias Taisykles. Pirkėjas, prisijungdamas iš naujo prie www.dancemakers.lt svetainės, privalės iš naujo patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pardavėjas turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant AB “Lietuvos paštas”, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „ Susipažinau ir sutinku su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis “). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės www.dancemakers.lt.

3.2. Pirkėjas turi šias teises:

3.2.1. būti supažindintas su informacija apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą;
3.2.2. būti supažindintas, iš kokių šaltinių ir kokiu tikslu asmens duomenys tvarkomi, kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutiniuosius 1 (vienerius) metus;
3.2.3. būti supažindintas su kaupiamais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip šie duomenys yra tvarkomi;
3.2.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti sunaikinti, ištaisyti Pirkėjo asmens duomenis arba nutraukti veiksmus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, su sąlyga, kad Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
3.2.5. Pirkėjas turi teisės nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi , bet tokiu atveju Pirkėjas nebeturės galimybės įsigyti elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt
3.2.6. Pirkėjas suteikia sutikimą, kad Pirkėjo asmeniniai duomenys bus Pardavėjo laikomi UAB “Interneto vizija” svetainių prieglobos serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
3.2.7. Pirkėjas turi pateikti prašymus bei nurodymus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjui raštu, el. pašto adresu dancemakerslt@gmail.com. Gavus tokį prašymą, Pardavėjas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui elektroniuniu paštu atsakymą raštu, ir atlieka veiksmus, nurodytus prašyme, ar atsisako juos atlikti.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformuoja prekių krepšelį ir jį apmoka.
4.2. Užsakant prekes, Pirkėjas, užpildo elektroninės parduotuvės atsiskaitymo puslapyje Pirkėjo rekvizitų laukus Informacija, būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, susiję su užsakymo vykdymu.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Šių taisyklių aprašyta tvarka, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.dancemakers.lt elektroninėje parduotuvėje.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su www.dancemakers.lt elektronine parduotuve, pranešant apie tai raštu Pardavėjui (el. pašto adresu dancemakerslt@gmail.com), aprašant grąžinamą prekę bei pateikiant užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šis reikalavimas netaikomas kokybės reikalavimų neatitinkantiems gaminiams). Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
5.3. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt, tik kai Pirkėjas, pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą yra pripažintas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškęs savo valią pirkti, ir įsigijęs ir naudojęs prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
5.4. Prekių gražinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tada, jeigu prekė nebuvo naudojama, nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas bei jų pristatymą sutartą sumą.
6.2. Jeigu Pirkėjo registracijos formoje pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3. Naudojantis www.dancemakers.lt elektronine parduotuve Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.4. Jeigu prekių pristatymo metu Pirkėjas neesant svarbioms priežastims, atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja tretiesiems asmenims neperduoti savo registracijos duomenų. Pirkėjui praradus registracijos duomenis, Pirkėjas nedelsdamas privalo informuoti apie tai Pardavėją. Neatlikus aukščiau minėtų informavimo veiksmų Pirkėjas neatsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus padarytus pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
6.6 Pirkėjas pirkdamas pačiūžas elektroninėje parduotuvėje be prekės primatavimo fizinėje parduotuvėje, prisiima atsakomybę už visas dėl netinkamai pasirinkto dydžio kylančias pasėkmes.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose pirkimo pardavimo Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.dancemakers.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu 10 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.3. Dėl svarbių aplinkybių, Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui įsigytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Pardavėjo teisės

8.1. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atlieka veiksmus galinčius pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir neįspėjus apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
8.2. Elektroninės parduotuvės veiklą Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti be atskiro įspėjimo.
8.3. Pradėti formuoti užsakymą Pardavėjas turi teisę tik su sąlyga, kad apmokėjimas už prekes yra gautas. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo gavimo momento.
8.4. Jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjui kompensuoti.

9. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1. Elektroninėje parduotuvėje www.dancemakers.lt ir suformuotame užsakyme prekių ir pristatymo kainos nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas.
9.2. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti per elektroninėje parduotuvėje integruotą mokėjimų sistemą Mistertango.

10. Prekių pristatymo tvarka

10.1. Prekės išsiunčiamos į pirkėjo pasirinktą “LP Express” paštomatą.
10.2. Įsigytos prekės siunčiamos registruota siunta per “LP Express” paštomatą.
10.3. Prekės išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos. Prekių pristatymo trukmė atitinka standartinius AB “Lietuvos paštas” ir “LP Express” pristatymo terminus.
10.4. Prekių atsiėmimui galioja AB “Lietuvos paštas” ir “LP Express” laiškų ir pašto siuntų atsiėmimo taisyklės.
10.5. Elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes pristatome tik LIETUVOS TERITORIJOJE.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjo įsigytų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra grąžinamos keičiamos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Prekės yra grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija, jei buvo pateikta kartu su preke) ir originaliomis sudedamosioms dalims.
11.3. Prekių grąžinimo atveju pinigai klientui grąžinami tik fiziškai gavus grąžinamas prekes.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.3 Nekeičiami yra: siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai.
11.4.4 Nueva Epoca tango batelių vidpadis padengtas auksiniu blizgučiu, kuris nuo šilumos/prakaito/trinties nusidėvi labai greitai. Todėl matuojantis batelius, rekomenduojame avėti kojinaites. Grąžinimo atveju šis paviršius turi būti nepažeistas. Nueva Epoca tango bateliai su nusitrynusiu auksiniu vidpadžiu nebus priimami.
11.4.5 Prekių keitimui galioja tos pačios pristatymo sąlygos ir terminai, kaip ir prekių įsigijimui.
11.4.6 Grąžinimo atveju pašto išlaidos nekompensuojamos.
11.4.7 Apie grąžinamą ar norimą pakeisti prekę informuokite el. paštu: DMservisas@gmail.com ir grąžinkite prekes LP EXPRESS paštomatu adresu: LP Express terminalas Vilniuje V. Gerulaičio g. 10, Vilnius 08200.

Nurodykite šiuos duomenis:
Gavėjas: Dance Makers
Tel.: + 370 606 68 449
El. paštas: DMservisas@gmail.com

PRAŠOME NESIŲSTI PREKĖS ATGAL PAŠTU AR Į KITĄ PAŠTOMATĄ.
SIUNTOS, IŠSIŲSTOS MUMS PAŠTU AR Į KITĄ PAŠTOMATĄ NEBUS PAIMTOS, IR PRAĖJUS SAUGOJIMO LAIKUI BUS GRĄŽINTOS SIUNTĖJUI.

11.4.8. SVARBU: prieš gražinant kokybiškas prekes, prašome pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą. Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

12. Atsakomybė

12.1. Už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą Pirkėjas yra visiškai atsakingas. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, už dėl to atsiradusius padarinius Pardavėjas neatsako.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Apsikeitimas Informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.